Etusivu / Takuu- ja myyntiehdot elinkeinoharjoittajille

KERAPLAST TAKUUEHDOT

 VALOKATTEET

 Valokatteille myönnetään kymmenen (10) vuoden rajoitettu takuu mahdollisista materiaali- ja valmistusvirheistä. Poikkeuksena 0,8 ja 1,0 mm paksut PVC-levyt, joiden takuu on viisi (5) vuotta. Asennustarvikkeiden materiaalitakuu on kaksi (2) vuotta. Takuu ei koske vaurioita, jotka ovat aiheutuneet virheellisestä varastoinnista, poikkeuksellisesta luonnonilmiöstä, toiselta katolta putoavasta lumesta tai jäästä tai muusta vastaavasta syystä. Takuu korvataan ensisijaisesti vastaavalla materiaalilla. Takuukorvauksen määrä, kun hankinnasta on kulunut:
enintään 5 vuotta – korvaus 100 %
enintään 6 vuotta – korvaus 85 %
enintään 7 vuotta – korvaus 70 %
enintään 8 vuotta – korvaus 55 %
enintään 9 vuotta – korvaus 40 %
enintään 10 vuotta – korvaus 25 %

LASITUSTUOTTEET

Lasitustuotteille (alumiini ja lasi) myönnetään viiden (5) vuoden takuu mahdollisista materiaali- ja valmistusvirheistä. Puuosien, massiiviakryyli- ja polykarbonaattilevyjen sekä lisävarusteiden materiaalitakuu on kaksi (2) vuotta. Takuu ei koske: – normaalia kulumista, eikä asukkaan huolimattomasta käytöstä seuranneita vahinkoja – lasien särkymistä, joka johtuu muusta kuin valmistusvirheestä – karkaistun lasin pinnassa mahdollisesti näkyviä kuvioita – vaurioita, jotka johtuvat poikkeuksellisesta luonnonilmiöstä, rakenteiden painumisesta, perustusten routimisesta, laseihin kohdistuvasta normaalia suuremmasta rasituksesta tai toiselta katolta putoavasta lumesta tai jäästä

 KATTOKUVUT JA MAATALOUSTUOTTEET

Kattokuvuille, niiden jalustarakenteille ja avauslaitteille sekä maataloustuotteille myönnetään kahden (2) vuoden takuu mahdollisista materiaali- ja valmistusvirheistä.

 YLEISET TAKUUEHDOT

Takuun edellytyksenä kaikissa tuoteryhmissä on tuotteiden asentaminen asennusohjeiden mukaisesti. Keraplastin myymään asennustyöhön myönnetään kahden (2) vuoden asennustakuu. Takuuseen oikeuttavana todisteena edellytetään alkuperäinen maksutosite. Takuu ei korvaa välillisiä kustannuksia.

Takuun myöntäjä: Kera Group Oy, Y-0694877-5

 Edellä mainittuja takuuehtoja ei sovelleta sopimusvalmistuksen tuotteisiin, erikoisprojekteihin, eikä poistoeriin (esim. II-laatu). Seuraavaksi tulevat myynti- ja toimitusehdot ovat kuitenkin voimassa kaikille tuoteryhmille.

KERA GROUP OY:N MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT ELINKEINONHARJOITTAJALLE

  1. YLEISTÄ

1.1. Näitä Kera Group Oy:n (”Myyjä”, 0694877-5) myynti- ja toimitusehtoja noudatetaan Kera Group Oy:n tuotteiden ja palveluiden myynnissä ja toimituksissa elinkeinonharjoittajalle (”Asiakas”). Näiden sopimusehtojen lisäksi sovelletaan Suomessa voimassa olevaa kauppalakia. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta.

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA VOIMASSAOLO

2.1. Sopimus syntyy Myyjän ja Asiakkaan välille, kun Asiakas pätevällä tavalla tekee tilauksen tai hyväksyy tarjouksen. Asiakkaan tilaukseen liittämät ehdot, jotka poikkeavat tarjouksen ehdoista, pätevät vain, jos Myyjä nimenomaisesti ja kirjallisesti etukäteen ilmoittaa hyväksyvänsä Asiakkaan ehdot.
2.2. Myyjää sitova tarjous on voimassa kolme kuukautta (90 vuorokautta).

3. OMISTUKSENPIDÄTYSEHTO JA VAARANVASTUU

3.1. Omistusoikeus tilauksen tuotteisiin siirtyy Asiakkaalle, kun koko kauppasumma on maksettu Myyjälle. Tätä ennen Asiakas ei saa liittää, luovuttaa, pantata tai muullakaan tavoin määrätä tuotteista omistajan tavoin.
3.2. Vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle rahtikirjan/lähetteen allekirjoituksella, tai kun se olisi pitänyt allekirjoittaa.

4. TILAAMINEN

4.1. Myyjän tuotteet valmistetaan mittatilaustyönä Asiakkaan tarpeiden mukaan, joten tilatuilla tuotteilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. Tämä koskee kaikkia tuotteita, huolimatta mahdollisesta ”vakiomitta” tai muusta vastaavasta ilmauksesta.
4.2. Myyjällä on oikeus muuttaa sovittua myyntihintaa, mikäli
4.2.1. Myyjästä riippumattomat hinnoittelutekijät, kuten valuuttakurssit, lait, veronluonteiset maksut tai verotuskäytäntö, raaka-aineiden tai tuotteiden kansainväliset hankintahinnat muuttuvat, tai
4.2.2. tuotanto-, lähettämö- tai kuljetuskustannuksissa tai yleisessä kustannustasossa tapahtuu muutoksia. Myyjä soveltaa uusia hintoja muutosten voimaantulohetkestä alkaen.
4.3. Tuotteet ovat myynnissä välimyyntivarauksin. Myyjä pidättää oikeuden hinta-, toimitusaika-, ym. tuotetietojen muutoksiin. Mikäli hinta tai muut ehdot muuttuvat, Myyjä ja Asiakas sopivat muutoksista ja Asiakkaalla on oikeus halutessaan peruuttaa tilaus.
4.4. Asiakas on velvollinen tarkastamaan tilausvahvistuksen tiedot ja ilmoittamaan mahdollisista virheistä Myyjälle. Niiltä osin, kun tilausvahvistuksen ja toimituksen välillä ei ole ristiriitaa, jäävät mahdolliset mittavirheet tai virheellinen käsitys tuotteen ominaisuuksista Asiakkaan vastuulle.

5. MAKSUEHDOT

5.1. Maksuehto on 14 päivää netto, alkaen laskun päiväyksestä, ellei muuta ole sovittu. Myyjä lähettää laskun saatuaan tiedon tilauksen toimittamisesta.
5.2. Kokonaismäärältään huomattavat tilaukset voi Myyjä laskuttaa etukäteen, huolimatta ehdosta5.1.
5.3. Myyjällä on oikeus yksipuolisesti muuttaa sovittua maksuaikaa, mikäli Asiakkaaseen liittyvä luottoriski on Myyjän arvion mukaan kasvanut. Luottoriski on kasvanut ainakin silloin (muita syitä ja tilanteita pois sulkematta), kun asiakkaan luottotiedot ovat heikentyneet. Myyjä ilmoittaa maksuajan muutoksesta Asiakkaalle etukäteen.
5.4. Mikäli Asiakas ei hyväksy ehdon 5.3 mukaista maksuajan muutosta, on asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus päättymään muutoksen voimaantulo hetkestä alkaen, ilmoittamalla tästä Myyjälle etukäteen.
5.5. Myöhästyneistä maksuista ja maksamattomista laskuista Myyjä veloittaa 5 euron muistutusmaksun sekä korkolain mukaisen viivästyskoron.
5.6. Mikäli yksikin Myyjän saatava asiakkaalta on erääntynyt ja maksamatta, erääntyvät kaikki Myyjän saatavat Asiakkaalta heti maksettavaksi sovituista erääntymisajankohdista tai laskuihin merkityistä eräpäivistä huolimatta.
5.7. Asiakas sitoutuu maksamaan kaikki sopimukseen perustuvat laskut täysimääräisinä (sisältäen kaikki liite- ja lisäkulut, kuten verot ja pankkimaksut), eikä Asiakkaalla ole minkäänlaista kuittausoikeutta.
5.8. Myyjällä on aina, ilman korvausvelvollisuutta Asiakkaalle, oikeus hylätä tilaus ilmoittamalla tästä Asiakkaalle viikon kuluessa tilausvahvistuksesta.

6. TILAUKSEN TOIMITTAMINEN

6.1. Toimitusajat vaihtelevat tuotteista ja ajankohdasta riippuen ja paras ohjeellinen arvio toimitusajasta annetaan tilausvahvistuksen yhteydessä. Myyjä ei vastaa toimituksen viivästymisen johdosta aiheutuneista vahingoista.
6.2. Toimitusosoitteessa tulee olla Asiakas tai hänen nimeämänsä edustaja paikalla tarkastamassa ja vastaanottamassa toimituksen, ellei toisin ole sovittu. Asiakkaan tulee ilmoittaa Myyjälle puhelinnumero, josta vastaanottajan tavoittaa.
6.3. Mikäli vastaanottaja ei ole paikalla, eikä häntä tavoiteta annetusta puhelinnumerosta, Myyjä ei ole velvoitettu toimittamaan tavaraa ja Asiakas vastaa syntyneistä vahingoista.
6.4. Jos Myyjän velvoitteiden täyttäminen viivästyy kohdan 12 tarkoitetun ylivoimaisen esteen takia, jatketaan toimitusaikaa sillä ajalla, jolla ylivoimainen este on toimitusta viivästyttänyt. 6.5. Toimituspaikalle tulee olla esteetön ja turvallinen pääsy toimituksen edellyttämällä kalustolla. Mikäli tämä ei toteudu, ei Myyjän katsota rikkoneen sopimusta jättäessään toimituksen tekemättä ja Asiakas vastaa syntyneistä lisäkustannuksista.

7. ASIAKKAAN TARKASTUS- JA REKLAMOINTIVELVOLLISUUS KULJETUSVAHINGOISSA

7.1. Toimituksen mukana kulkee rahtikirja tai lähete. Asiakkaan tulee tarkistaa tavaraa vastaanottaessa, että toimitus on rahtikirjan/lähetteen mukainen ja vahingoittumaton. Tarkastusvelvollisuus on voimassa myös tilausta noudettaessa.
7.2. Tuotetta tai toimitusta koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti ja todistettavasti seitsemän (7) päivän kuluessa tuotteen vastaanotosta uhalla, ettei myöhemmin tehtyä huomautusta oteta huomioon. Asiakkaan tulee säilyttää rahtikirja/lähete vähintään reklamaation käsittelyn ajan.
7.3. Mikäli Asiakas havaitsee toimitushetkellä toimituksessa virheitä, tulee toimia seuraavasti:
7.3.1. Ennen rahtikirjan/lähetteen allekirjoitusta, tehdään siihen kirjallinen merkintä havaitusta virheestä mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja selkeästi.
7.3.2. Asiakkaan tulee ottaa välittömästi yhteyttä Myyjään.
7.4. Mikäli rahtikirjassa ei ole merkintää virheestä, jää vastuu toimitushetkellä havaittavista olevista virheistä Asiakkaalle.

8. TAKUU JA MUUT REKLAMAATIOT

8.1. Takuu on voimassa vain, kun tuotetta käytetään Myyjän ilmoittamaan aiottuun käyttötarkoitukseen ja se on asennettu asennusohjeen mukaisesti.
8.2. Takuu kattaa mahdolliset materiaali- ja valmistusvirheet. Välilliset vahingot (esimerkiksi matkakulut, asennuskustannukset, vesivahinko) eivät kuulu takuusta korvattaviin vahinkoihin. Myöskään tavanomaisesta kulumisesta aiheutuneet vahingot eivät kuulu takuun piiriin.
8.3. Takuuaika alkaa vaaranvastuun siirtymishetkestä (ks. kohta 3.2). Takuuajan jälkeen Asiakkaan sopimukseen perustuvat oikeudet (mm. virhe- ja tuotevastuu) ja saatavat Myyjää kohtaan lakkaavat täydellisesti ja lopullisesti.
8.4. Tuotteen asentaminen merkitsee tuotteen ominaisuuksien hyväksymistä, eikä asennushetkellä havaittavissa olevista virheistä voi reklamoida asennuksen jälkeen.
8.5. Laskuun liittyvät huomautukset on tehtävä kirjallisesti ja todistettavasti seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä uhalla, ettei myöhemmin tehtyä huomautusta oteta huomioon.
8.6. Asiakkaan tulee toimittaa kaikki sopimukseen liittyvät takuu- ja reklamaatioilmoitukset kirjallisina suomen, ruotsin tai englannin kielellä Myyjän ilmoittamalle yhteyshenkilölle ja Myyjän ilmoittamia yhteystietoja käyttäen.
8.7. Myyjällä on oikeus veloittaa aiheettoman reklamaation käsittelystä ja selvittelystä maksu, joka kattaa Myyjälle aiheutuneet lisäkulut.

9. VASTUU VIRHEESTÄ, VIIVÄSTYMISESTÄ TAI MUUSTA VAHINGOSTA

9.1. Reklamaatio tuotteen virheestä on tehtävä kirjallisesti ja todistettavasti seitsemän (7) päivän kuluessa virheen havaitsemisesta tai kun se olisi pitänyt havaita.
9.2. Jos tuotteessa tai sen toimituksessa on virhe, Myyjällä on oikeus valintansa mukaan joko vaihtaa kyseinen tuote tai antaa asiakkaalle siitä hinnanalennusta tai mikäli virhe on olennainen, purkaa kauppa. Myyjän vastuu asiakkaalle aiheutuneista välittömistä vahingoista on korkeintaan tuote-erän myyntihinnan suuruinen.
9.3. Mikäli tuotteen toimitus viivästyy tai estyy Asiakkaan toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutuvasta syystä, on Myyjällä oikeus veloittaa asiakkaalta Myyjälle tästä aiheutuneet lisäkulut. Tällöin Myyjä ei osaksikaan ole vastuussa toimituksen viivästymisestä tai siitä aiheutuvista kuluista. 9.4. Sopijapuolet eivät vastaa sopimusrikkomuksesta aiheutuvasta välillisestä vahingosta, kuten saamatta jääneestä voitosta tai muun omaisuuden kuin myydyn tavaran vahingoittumisesta.
9.5. Asiakas vastaa Myyjälle, Myyjän kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille ja Myyjän työntekijöille kaikista velvoitteista, tappioista, kuluista ja muista kohtuullisista menoista, jotka aiheutuvat sivullisen esittämistä tuotteeseen liittyvistä ja sen toimitushetkeä myöhempään ajankohtaan kohdistuvista vaatimuksista (mukaan lukien vaatimukset koskien tuotteen ominaisuuksia, käsittelyä, käyttöä, varastointia, kuljetusta tai hävitystä).
9.6. Asiakas vastaa siitä, että tuotteita säilytetään huolellisesti ja voimassaolevien lakien ja ohjeistusten mukaisesti.

10. TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

10.1. Myyjä ei vastaa tuotteiden kierrätyksestä tai niiden aiheuttamista ympäristövahingoista, jos tuotetta käytetään muuhun, kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen.
10.2. Asiakas sitoutuu noudattamaan tuotteiden käsittelyssä ja käytössä tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta sekä muita saatavilla olevia ohjeita.
10.3. Myyjä ei vastaa mistään tappioista, varallisuus-, esine-, ympäristö- tai henkilövahingoista, jotka johtuvat tuotteen suunnitelluista ominaisuuksista.

11. SOPIMUKSEN SIIRTO JA ALIHANKINTA

11.1. Myyjällä on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat oikeutensa vapaasti kolmannelle osapuolelle, joko kokonaan tai osittain.
11.2. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai tarjousta kolmannelle osapuolelle ilman Myyjän suostumusta.

12. YLIVOIMAINEN ESTE

12.1. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen sopimuksen, tilauksen tai tarjouksen tekemisen jälkeen tapahtunut, sopijapuolista riippumaton ja ennalta arvaamaton seikka, joka ei ollut estyneen sopijapuolen tiedossa, ja joka estää tai viivästyttää sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämisen. Tällaisiksi seikoiksi katsotaan mm. vaarallinen ajosää tai merenkäynti, tulipalo, luonnonmullistus, liikekannallepano, sota, kapina, takavarikko, muuttuneet tai uudet lait tai viranomaismääräykset, vientilisenssin epääminen, valuuttarajoitukset, tuonti- ja vientirajoitukset, liikenteen ja tietoliikenteen keskeytyminen, raaka-aineiden ja muiden komponenttien puute, alihankkijan toimitusvaikeudet, lakko tai työsulku taikka muu vaikutuksiltaan merkittävä, epätavallinen sopijapuolesta riippumaton seikka. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös Myyjän tai Myyjän alihankkijan tiloissa tai tuotantovälineissä tapahtunutta tapaturmaista vahinkoa, onnettomuutta tai muuta käyttöhäiriötä, joka estää tai viivästyttää tuotteen valmistamisen tai toimittamisen.
12.2. Mikäli sopimuksen ehtojen täyttäminen tai noudattaminen estyy tai viivästyy sopijapuolta kohdanneen ylivoimaisen esteen takia, sopijapuolen ei katsota rikkoneen sopimusta.
12.3. Myyjällä ei ole velvollisuutta tehdä korvaavia ostoja.
12.4. Milloin sopimuksen täyttäminen ylivoimaisen esteen vuoksi on viivästynyt tai ilmeisesti viivästyy vähintään kuusi (6) kuukautta, on kummallakin sopijapuolella yhtäläinen oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi ilmoittamalla tästä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.

13. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

13.1. Sopimukseen tai tarjoukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen kansainvälisyksityisoikeudellisia säännöksiä.

14. SOPIMUKSEN PURKU

14.1. Kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus ilmoittamalla tästä toiselle sopijapuolelle, jos tämä on syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen, eikä ole korjannut asiaa kohtuullisessa ajassa (kuitenkin viimeistään 30 päivässä) sen jälkeen, kun toinen sopijapuoli oli asiasta huomauttanut.
14.2. Myyjä voi purkaa sopimuksen päättymään välittömästi, jos Asiakas ei ole maksanut erääntynyttä laskua huomautuksesta huolimatta kohtuullisessa ajassa, joka voi kuitenkin olla enintään 10 arkipäivää huomautuksesta.
14.3. Sopimuksen purkaminen ei vaikuta jo täytettyihin suorituksiin. Sopimuksen päättymisestä huolimatta Asiakas on velvollinen maksamaan Myyjälle Myyjän jo toimittamat tuotteet.
14.4. Sopimuksen päättyessä purkamisen vuoksi Myyjällä on oikeus halutessaan vaatia jo toimitettujen tuotteiden palautusta, vaikka tuote olisi jo siirtynyt asiakkaan hallintaan.
14.5. Myyjän purkaessa sopimuksen tämän ehdon 14.1 perusteella, on Myyjällä oikeus vaatia suoritusta saatavistaan sovittuine korkoineen, vaikkei saatava muutoin olisikaan erääntynyt.

15. MUUT MÄÄRÄYKSET JA TULKINTA

15.1. Sopimuksen muutokset ja lisäykset ovat päteviä vain, jos kummankin sopijapuolen toimivaltaiset edustajat ovat ne kirjallisesti hyväksyneet.
15.2. Jos sopimuksen ehtoa pidetään pätemättömänä, tämä ei mitätöi mitään muita sopimuksen ehtoja. Pätemätöntä ehtoa pidetään sopijapuolten tahdon ilmaisuna ja kyseistä ehtoa on muutettava lain sallimissa puitteissa siten, että se vastaa sopijapuolten tahtoa.
15.3. Sopijapuolen luopuminen vetoamasta tämän sopimuksen ehtoon ei tarkoita sitä, että kyseinen sopijapuoli luopuisi jatkossa vetoamasta samaan tai toiseen sopimuksen ehtoon.