Etusivu / Takuu- ja myyntiehdot Kuluttajille

KERAPLAST TAKUUEHDOT

VALOKATTEET

Valokatteille myönnetään kymmenen (10) vuoden rajoitettu takuu mahdollisista materiaali- ja valmistusvirheistä. Asennustarvikkeiden materiaalitakuu on kaksi (2) vuotta.

Takuu ei koske vaurioita, jotka ovat aiheutuneet virheellisestä varastoinnista, poikkeuksellisesta luonnonilmiöstä, toiselta katolta putoavasta lumesta tai jäästä tai muusta vastaavasta syystä.

Takuu korvataan ensisijaisesti vastaavalla materiaalilla. Takuukorvauksen määrä, kun hankinnasta on kulunut:
enintään 5 vuotta – korvaus 100 %
enintään 6 vuotta – korvaus 85 %
enintään 7 vuotta – korvaus 70 %
enintään 8 vuotta – korvaus 55 %
enintään 9 vuotta – korvaus 40 %
enintään 10 vuotta – korvaus 25 %

LASITUSTUOTTEET

Lasitustuotteille (alumiini ja lasi) myönnetään viiden (5) vuoden takuu mahdollisista materiaali- ja valmistusvirheistä. Puuosien, massiiviakryyli- ja polykarbonaattilevyjen sekä lisävarusteiden materiaalitakuu on kaksi (2) vuotta.

Takuu ei koske:
– normaalia kulumista, eikä asukkaan huolimattomasta käytöstä seuranneita vahinkoja
– lasien särkymistä, joka johtuu muusta kuin valmistusvirheestä
– karkaistun lasin pinnassa mahdollisesti näkyviä kuvioita
– vaurioita, jotka johtuvat poikkeuksellisesta luonnonilmiöstä, rakenteiden painumisesta, perustusten routimisesta, laseihin kohdistuvasta normaalia suuremmasta rasituksesta tai toiselta katolta putoavasta lumesta tai jäästä

KATTOKUVUT JA MAATALOUSTUOTTEET

Kattokuvuille, niiden jalustarakenteille ja avauslaitteille sekä maataloustuotteille myönnetään kahden (2) vuoden takuu mahdollisista materiaali- ja valmistusvirheistä.

YLEISET TAKUUEHDOT

Takuun edellytyksenä kaikissa tuoteryhmissä on tuotteiden asentaminen asennusohjeiden mukaisesti. Keraplastin myymään asennustyöhön myönnetään kahden (2) vuoden asennustakuu. Takuuseen oikeuttavana todisteena edellytetään alkuperäinen maksutosite. Takuu ei korvaa välillisiä kustannuksia.

Takuun myöntäjä: Kera Group Oy, Y-0694877-5

Edellä mainittuja takuuehtoja ei sovelleta sopimusvalmistuksen tuotteisiin, erikoisprojekteihin, eikä poistoeriin (esim.
II-laatu). Seuraavaksi tulevat myynti- ja toimitusehdot ovat kuitenkin voimassa kaikille tuoteryhmille.

KERA GROUP OY:N MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAALLE

  1. YLEISTÄ

1.1. Näitä Kera Group Oy:n (”Myyjä”, 0694877-5) myynti- ja toimitusehtoja noudatetaan Kera Group Oy:n tuotteiden ja palveluiden myynnissä ja toimituksissa kuluttaja-asiakkaille (”Asiakas”). Tilauksiin sovelletaan sopimuksentekohetkellä voimassa olevia sopimusehtoja liiteasiakirjoineen. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisesti.

2. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

2.1. Kertakauppaa koskeva Sopimus syntyy Myyjän hyväksyttyä tilauksen tai Myyjän aloitettua tilauksen tosiasiallisen täyttämisen. Asiakkaan tilaukseen liittämät ehdot, jotka poikkeavat tarjouksen ehdoista, pätevät vain, jos Myyjä nimenomaisesti ja kirjallisesti etukäteen ilmoittaa hyväksyvänsä Asiakkaan ehdot.

3. OMISTUKSENPIDÄTYSEHTO JA VAARANVASTUU

3.1. Omistusoikeus tilauksen tuotteisiin siirtyy Asiakkaalle, kun koko kauppasumma on maksettu. Tätä ennen Asiakas ei saa liittää, luovuttaa, pantata tai muullakaan tavoin määrätä tuotteista omistajan tavoin.
3.2. Vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle rahtikirjan/lähetteen allekirjoituksella, tai kun se olisi pitänyt allekirjoittaa.

4. TILAAMINEN JA MAKSUEHDOT

4.1. Myyjän tuotteet valmistetaan mittatilaustyönä asiakkaan tarpeiden mukaan, joten tilatuilla tuotteilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta (Kuluttajansuojalaki 6 luku 16 §). Tämä koskee kaikkia tuotteita, huolimatta mahdollisesta ”vakiomitta” tai muusta vastaavasta ilmauksesta.
4.2. Hinnastot voivat päivittyä milloin tahansa.
4.3. Tuotteet ovat myynnissä välimyyntivarauksin. Myyjä pidättää oikeuden hinta-, toimitusaika-, ym. tuotetietojen muutoksiin. Mikäli hinta tai muut ehdot muuttuvat, Myyjä ja Asiakas sopivat muutoksista ja Asiakkaalla on oikeus halutessaan peruuttaa tilaus.
4.4. Asiakas on velvollinen tarkastamaan tilausvahvistuksen tiedot ja ilmoittamaan mahdollisista virheistä Myyjälle. Jos toimitus vastaa tilausvahvistuksen tietoja, jäävät mahdolliset mittavirheet tai virheellinen käsitys tuotteen ominaisuuksista Asiakkaan vastuulle.
4.5. Harkinnanvaraista luottoa myönnettäessä maksuehto on 14 päivää netto. Tuotteet toimitetaan Asiakkaalle ennen laskutusta. Lasku lähetetään, kun Myyjä on saanut tiedon tilauksen toimittamisesta.
4.6. Myöhästyneistä maksuista ja maksamattomista laskuista veloitetaan 5 euron muistutusmaksun sekä korkolain (1982/633) mukainen viivästyskorko saatavan eräpäivästä lukien.
4.7. Mikäli yksikin Myyjän saatava asiakkaalta on erääntynyt ja maksamatta, erääntyvät kaikki myyjän saatavat asiakkaalta heti maksettavaksi sovituista erääntymisajankohdista tai laskuihin merkityistä eräpäivistä huolimatta.
4.8. Tilauksen maksamatta jättämistä pidetään sopimuksen purkamiseen oikeuttavana olennaisena sopimusrikkomuksena.
4.9. Myyjällä on aina, ilman korvausvelvollisuutta Asiakkaalle, oikeus hylätä tilaus ilmoittamalla tästä Asiakkaalle viikon kuluessa tilausvahvistuksesta.

5. TILAUSTEN TOIMITTAMINEN

5.1. Toimitusajat vaihtelevat tuotteista ja ajankohdasta riippuen ja paras ohjeellinen arvio toimitusajasta annetaan tilausvahvistuksen yhteydessä. Myyjä ei vastaa toimituksen viivästymisen johdosta aiheutuneista kuluista.
5.2. Toimitusosoitteessa tulee olla Asiakas tai hänen nimeämänsä edustaja paikalla tarkastamassa ja vastaanottamassa toimituksen, ellei toisin ole sovittu. Asiakkaan tulee ilmoittaa Myyjälle puhelinnumero, josta vastaanottajan tavoittaa.
5.3. Mikäli vastaanottaja ei ole paikalla, eikä häntä tavoiteta annetusta puhelinnumerosta, Myyjä ei ole velvoitettu toimittamaan tavaraa ja on oikeutettu veloittamaan mahdollisesta turhasta kuljetuksesta aiheutuneet kulut Asiakkaalta.
5.4. Mikäli tuotteiden toimitus viivästyy tai estyy asiakkaan toiminnasta tai laiminlyönnistä johtuen, on Myyjällä oikeus veloittaa asiakkaalta tästä aiheutuneet lisäkulut. Tällöin Myyjä ei ole osaksikaan vastuussa toimituksen viivästymisestä tai estymisestä aiheutuneista lisäkuluista.

6. REKLAMOINTI KULJETUSVAHINGOSTA

6.1. Toimituksen mukana kulkee rahtikirja tai lähete. Asiakkaan tulee tarkistaa tavaraa vastaanottaessa, että toimitus on rahtikirjan/lähetteen mukainen ja vahingoittumaton. Tarkastusvelvollisuus on voimassa myös tilausta noudettaessa.
6.2. Asiakkaan tulee säästää rahtikirja/lähete kauppalain (355/1987) mukaisesti kohtuullisen ajan, tai mikäli toimituksessa oli reklamoitavaa, reklamaation käsittelyn ajan.
6.3. Mikäli Asiakas havaitsee toimitushetkellä toimituksessa virheitä, tulee toimia seuraavasti:
6.3.1. Ennen rahtikirjan/lähetteen allekirjoitusta tehdään siihen kirjallinen merkintä havaitusta virheestä, mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja selkeästi.
6.3.2. Asiakkaan tulee ottaa välittömästi yhteyttä myyjään.
6.4. Mikäli rahtikirjassa ei ole merkintää virheestä, jää vastuu toimitushetkellä havaittavista olevista virheistä lähtökohtaisesti Asiakkaalle.

7: TAKUU JA MUUT REKLAMAATIOT

7.1. Takuuaika on tuoteryhmäkohtainen ja se selviää ensimmäisen sivun takuuehdoista. Mikäli takuuaikaa ei ole ilmoitettu, noudatetaan kuluttajasuojalain mukaista virhevastuuaikaa.
7.2. Takuu on voimassa vain, kun tuotetta käytetään Myyjän ilmoittamaan aiottuun käyttötarkoitukseen ja se on asennettu asennusohjeen mukaisesti.
7.3. Takuu kattaa mahdolliset materiaali- ja valmistusvirheet. Välilliset vahingot (esimerkiksi matkakulut, asennuskustannukset, vesivahinko) eivät kuulu takuusta korvattaviin kuluihin. Myöskään tavanomaisesta kulumisesta aiheutuneet vahingot eivät kuulu takuun piiriin.
7.4. Takuuaika alkaa vaaranvastuun siirtymishetkestä (ks. kohta 3.2).
7.5. Tuotteen asentaminen merkitsee tuotteiden ominaisuuksien hyväksymistä, eikä asennushetkellä havaittavissa olevista virheistä voi reklamoida asennuksen jälkeen.
7.6. Laskuun liittyvät huomautukset on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä uhalla, ettei myöhemmin tehtyä huomautusta oteta huomioon.
7.7. Myyjällä on oikeus veloittaa aiheettoman reklamaation käsittelystä ja selvittelystä maksu, joka kattaa Myyjälle aiheutuneet lisäkulut.

8. TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

8.1. Myyjä ei vastaa tuotteiden kierrätyksestä tai niiden aiheuttamista ympäristövahingoista, jos tuotetta käytetään muuhun, kuin tuotteen aiottuun käyttötarkoitukseen.
8.2. Asiakas sitoutuu noudattamaan tuotteiden käsittelyssä ja käytössä tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta ja tuotteesta annettuja ohjeita.
8.3. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Myyjä ei vastaa mistään tappioista, varallisuus-, esine-, ympäristö- tai henkilövahingoista, jotka johtuvat tuotteen suunnitelluista ominaisuuksista.

9. SOPIMUKSEN SIIRTO JA ALIHANKINTA

9.1. Myyjällä on oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat oikeutensa vapaasti. Lisäksi myyjällä on oikeus siirtää Sopimus, tai tilaus kokonaan tai osittain Myyjän konserniin kuuluvalle tai kolmannelle, jolle Sopimukseen tai tilaukseen liittyvä liiketoiminta kokonaan tai osittain siirretään, ilmoittamalla tästä asiakkaalle.

10. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

10.1. Myyjän ja asiakkaan väliseen sopimukseen tai siihen liittyvään riitaan sovelletaan voimassaolevaa Suomen lakia lukuun ottamatta sen kansainvälisyksityisoikeudellisia säännöksiä.

11. SOPIMUKSEN PURKU

11.1. Kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus ilmoittamalla tästä kirjallisesti Sopimusta rikkoneelle sopijapuolelle, jos tämä on syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen, eikä ole korjannut rikkomustaan kahden (2) kuukauden kuluessa saatuaan asiasta huomautuksen toiselta sopijapuolelta.

.